Algemene Voorwaarden voor Voice-over Diensten

 1. Definities
 • Opdrachtnemer (Voice-over Artiest): Maaike Snoeijer
 • Opdrachtgever: De partij die de voice-over diensten van de Opdrachtnemer inhuurt.
 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever met betrekking tot de levering van voice-over diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

3.2. Overeenkomsten komen tot stand nadat de Opdrachtgever de offerte schriftelijk heeft aanvaard of de Opdrachtnemer is begonnen met de uitvoering van de opdracht.

 1. Tarieven en Betaling

4.1. De tarieven voor voice-over diensten worden in de offerte of overeenkomst gespecificeerd.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14  dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

 1. Annulering en Wijzigingen

5.1. Annulering van de opdracht door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

5.2. Bij annulering door de Opdrachtgever binnen 1 dag voor de geplande opnamedatum kan de Opdrachtnemer annuleringskosten in rekening brengen.

5.3. Wijzigingen aan de opdracht dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen beide partijen.

 1. Auteursrechten en Gebruiksrechten

6.1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde voice-over opnames blijven eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2. De Opdrachtgever verkrijgt enkel de overeengekomen gebruiksrechten voor de specifieke doeleinden zoals vermeld in de offerte of overeenkomst.

 1. Vertrouwelijkheid

Beide partijen verbinden zich ertoe alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens de uitvoering van de opdracht verkrijgen, vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden bekend te maken zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

 1. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht voor de betreffende opdracht. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

 1. Toepasselijk Recht en Geschillen

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

 1. Slotbepalingen

10.1. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

10.2. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig of ongeldig blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2023 en zijn geldig tot schriftelijke herroeping.

Maaike Snoeijer, MaaikeVoice